Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?

Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?
A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp.
B. Rừng nhiệt đới ẩm.
C. Rừng cận nhiệt ẩm.
D. Rừng nhiệt đới ẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh