Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?

Câu hỏi: Khí hậu nhiệt đới gió mùa có kiểu thảm thực vật và nhóm đất chính nào ?
A. Rừng lá rộng và rừng hỗn hợp. Đất nâu và xám.
B. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng cận nhiệt ẩm.
C. Rừng cận nhiệt ẩm. Đất đỏ, nâu đỏ.
D. Rừng nhiệt đới ẩm. Đất đỏ vàng (feralit).

Gợi ý câu trả lời

Khí hậu ôn đới lục địa có thảm thực vật rừng nhiệt đới ẩm, đất đỏ vàng (feralit).
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh