Câu hỏi: Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các quốc gia nào dưới đây bị tổn thất lớn nhất?

Câu hỏi: Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các quốc gia nào dưới đây bị tổn thất lớn nhất?
A. Các nước Mĩ la tinh.
B. Hoa Kì.
C. Ả – rập Xê – út.
D. Các nước ven Địa Trung Hải và Biển Đen.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Khi kênh đào Xuy – ê bị đóng cửa các nước bị tổn thất lớn nhất là các nước ở ven Địa Trung Hải và Biển Đen.

Author: Cô Minh Anh