Câu hỏi: Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 900 thì

Câu hỏi: Khi Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 900 thì
A. Dao động thủy chiều lớn nhất.
B. Sóng biển xảy ra yếu nhất.
C. Dao động thủy chiều nhỏ nhất.
D. Sóng biển xảy ra mạnh nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/59, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh