Câu hỏi: Khi muốn phân tích khả năng phát triển thủy điện của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?

Câu hỏi: Khi muốn phân tích khả năng phát triển thủy điện của một khu vực cần kết hợp sử dụng những bản đồ nào?
A. Bản đồ địa hình và bản đồ địa chất.
B. Bản đồ thủy văn và bản đồ địa hình.
C. Bản đồ khí hậu và bản đồ địa hình.
D. Bản đồ địa chất và bản đồ thổ nhưỡng.

Gợi ý câu trả lời

– Để phân tích khả năng phát triển thủy điện của 1 khu vực cần xem xét 2 yếu tố: mật độ sông lớn, địa hình dốc.
⇒ Bản đồ thủy văn và bản đồ địa hình.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh