Câu hỏi: : Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam gạp phải những khó khăn nào:

Câu hỏi: : Khi tham gia vào ASEAN, Việt Nam gạp phải những khó khăn nào:
A. Chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế – xã hội.
B. Khác biệt về thể chế chính trị.
C. Bất đồng về ngôn ngữ.
D. Cả 3 ý trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Cả 3 ý trên.
Giải thích: (trang 60 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh