Câu hỏi: Khoáng sản chủ yếu của vùng phía Đông của phần lãnh thổ trung tâm Hoa Kì là?

Câu hỏi: Khoáng sản chủ yếu của vùng phía Đông của phần lãnh thổ trung tâm Hoa Kì là?
A. Các kim loại màu.
B. Các kim loại đen.
C. Than đá, quặng sắt.
D. Dầu mỏ, khí tự nhiên.

Gợi ý câu trả lời

Khoáng chủ yếu của vùng phía Đông lãnh thổ trung tâm Hoa Kì là: than đá, quặng sắt.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh