Câu hỏi: Khóang sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là

Câu hỏi: Khóang sản nổi tiếng ở miền Đông Trung Quốc là
A. Dầu mỏ và khí tự nhiên.
B. Quặng sắt và than đá.
C. Than đá và khí tự nhiên.
D. Các khoáng sản kim loại màu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh