Câu hỏi: Khối khí có đặc điểm “rất nóng” là

Câu hỏi: Khối khí có đặc điểm “rất nóng” là
A. khối khí cực
B. khối khí ôn đới
C. khối khí chí tuyến
D. khối khí xích đạo

Gợi ý câu trả lời

Khối khí chí tuyến có tính chất rất nóng, kí hiệu là: T
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh