Câu hỏi: Khối khí có đặc điểm rất nóng là

Câu hỏi: Khối khí có đặc điểm rất nóng là
A. Khối khí cực.
B. Khối khí ôn đới
C. Khối khí chí tuyến.
D. Khối khí xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/40 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh