Câu hỏi: Khối kinh tế có nhiều thành viên tham gia nhất hiện nay là

Câu hỏi: Khối kinh tế có nhiều thành viên tham gia nhất hiện nay là
A. APEC.
B. EU.
C. ASEAN.
D. NAFTA.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Liên minh châu Âu hay Liên hiệp châu Âu viết tắt là EU, là liên minh kinh tế – chính trị bao gồm 28 quốc gia thành viên thuộc châu Âu. Đây là tổ chức có nhiều thành viên nhất.

Author: Cô Minh Anh