Câu hỏi: Khối lượng quặng hemantit chứa 60% Fe$_{2}$O$_{3}$ cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% sắt là? Biết hiệu suất của quá trình là 80%.

Câu hỏi: Khối lượng quặng hemantit chứa 60% Fe$_{2}$O$_{3}$ cần thiết để sản xuất được 1 tấn gang chứa 95% sắt là? Biết hiệu suất của quá trình là 80%.
A. 2,5 tấn.
B. 2,2 tấn.
C. 2,8 tấn.
D. 2,9 tấn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
1 tấn = 1000kg
Trong 1 tấn gang chứa 95% Fe có:
Hiệu suất đạt 80% nên thực tế khối lượng Fe$_{2}$O$_{3}$ cần dùng:
Khối lượng quặng hematit chứa 60% Fe$_{2}$O$_{3}$ cần dùng

Author: Cô Minh Anh