Câu hỏi: Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong do

Câu hỏi: Không được dùng chậu nhôm để chứa nước vôi trong do
A. nhôm tác dụng được với dung dịch axit.
B. nhôm tác dụng được với dung dịch bazơ.
C. nhôm đẩy được kim loại yếu hơn nó ra khỏi dung dịch muối.
D. nhôm là kim loại hoạt động hóa học mạnh

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh