Câu hỏi: Khử 44,8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe$_{3}$O$_{4}$, Fe$_{2}$O$_{3}$ bằng V(lít) khí CO ở nhiệt độ cao, thu được 40 gam chất rắn X. Giá trị của V là:

Câu hỏi: Khử 44,8g hỗn hợp A gồm các oxit CuO, FeO, Fe$_{3}$O$_{4}$, Fe$_{2}$O$_{3}$ bằng V(lít) khí CO ở nhiệt độ cao, thu được 40 gam chất rắn X. Giá trị của V là:
A. 0,672 lít
B. 6,72 lít
C. 2,24 lít
D. 22,4 lít

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh