Câu hỏi: Khử hoàn toàn 3,2 gam Fe$_{2}$O$_{3}$ bằng khí CO dư. Sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa màu trắng. Giá trị của a là

Câu hỏi: Khử hoàn toàn 3,2 gam Fe$_{2}$O$_{3}$ bằng khí CO dư. Sản phẩm khí thu được cho vào bình đựng nước vôi trong dư được a gam kết tủa màu trắng. Giá trị của a là
A. 5,0.
B. 6,0.
C. 4,0.
D. 3,0.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Số mol Fe$_{2}$O$_{3}$ là 3,2 : 160 = 0,02 mol
Phương trình hóa học:
Vậy a = 0,06.100 = 6 gam.

Author: Cô Minh Anh