Câu hỏi: Khử một lượng quặng hemantit chứa 80% (Fe$_{2}$O$_{3}$) thu được 1,68 tấn sắt, khối lượng quặng cần lấy là:

Câu hỏi: Khử một lượng quặng hemantit chứa 80% (Fe$_{2}$O$_{3}$) thu được 1,68 tấn sắt, khối lượng quặng cần lấy là:
A. 2,4 tấn
B. 2,6 tấn
C. 2,8 tấn
D. 3,0 tấn

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh