Câu hỏi: Khu vực kinh tế nào dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay?

Câu hỏi: Khu vực kinh tế nào dẫn đầu thế giới về thương mại hiện nay?
A. APEC.
B. NAFTA.
C. EU.
D. ASEAN.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: EU là tổ chức thương mại hàng đầu thế giới, vượt lên trên cả Hoa Kì và Nhật Bản.

Author: Cô Minh Anh