Câu hỏi: Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số dưới 10 người/km[sup]2[/sup] ?

Câu hỏi: Khu vực nào dưới đây có mật độ dân số dưới 10 người/km[sup]2[/sup] ?
A. Tây Âu C. Đông Nam Á
B. Ô-xtrây-li-a D. Nam Á

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Dân cư thưa ở châu Đại Dương, châu Phi. Thậm chí ở châu Đại Dương còn có mật độ khoảng 5 người/km[sup]2[/sup].

Author: Cô Minh Anh