Câu hỏi: Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài.
B. Vị trí địa lý mang tính chiến lược.
C. Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có.
D. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/28, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh