Câu hỏi: Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?

Câu hỏi: Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có kiểu thảm thực vật chính nào dưới đây?
A. Rừng và cây bụi lá cứng cận nhiệt.
B. Hoang mạc, bán hoang mạc.
C. Xavan, cây bụi.
D. Rừng nhiệt đới, xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/69-70, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh