Câu hỏi: Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có nhóm đất chính nào?

Câu hỏi: Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có nhóm đất chính nào?
A. Đất đỏ nâu rừng và cây bụi lá cứng.
B. Đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.
C. Đất đỏ, nâu đỏ xavan.
D. Đất đỏ vàng (feralit) hoặc đất đen nhiệt đới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Khu vực ven chí tuyến ở Bắc Phi có nhóm đất chính là đất xám hoang mạc, bán hoang mạc.

Author: Cô Minh Anh