Câu hỏi: Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm HOA KÌ là

Câu hỏi: Kiểu khí hậu phổ biến ở vùng phía Đông và vùng Trung tâm HOA KÌ là
A. Ôn đới lục địa và hàn đới.
B. Hoang mạc và ôn đới lục địa.
C. Cận nhiệt đới và ôn đới.
D. Cận nhiệt đới và cận xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/37 – 38 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh