Câu hỏi: Kiểu tháp tuổi ổn định thường có ở các nước:

Câu hỏi: Kiểu tháp tuổi ổn định thường có ở các nước:
A. Các nước phát triển.
B. Các nước đang phát triển.
C. Các nước công nghiệp mới.
D. Các nước kém phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/89, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh