Câu hỏi: Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại:

Câu hỏi: Kim loại được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay do có tính bền và nhẹ, đó là kim loại:
A. Na
B. Zn
C. Al
D. K

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C

Author: Cô Minh Anh