Câu hỏi: Kim loại X có những tính chất hóa học sau: – Phản ứng với oxi khi nung nóng. – Phản ứng với dung dịch AgNO$_{3}$. – Phản ứng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng giải phóng khí H$_{2}$ và muối của kim loại hóa trị II. Kim loại X là:

Câu hỏi: Kim loại X có những tính chất hóa học sau:
– Phản ứng với oxi khi nung nóng.
– Phản ứng với dung dịch AgNO$_{3}$.
– Phản ứng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng giải phóng khí H$_{2}$ và muối của kim loại hóa trị II. Kim loại X là:
A. Cu.
B. Fe.
C. Al.
D. Na.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
A loại vì Cu không phản ứng với H$_{2}$SO$_{4}$ loãng
C loại vì Al có hóa trị III trong hợp chất
D loại vì Na có hóa trị I trong hợp chất

Author: Cô Minh Anh