Câu hỏi: Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động?

Câu hỏi: Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động?
A. Hàng không, tài chính.
B. Xuất, nhập khẩu.
C. Sản xuất công nghiệp.
D. Đầu tư nước ngoài.

Gợi ý câu trả lời

Kinh tế EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất nhập khẩu.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh