Câu hỏi: Kinh tế nhiều quốc gia Mĩ La tinh đang từng bước được cải thiện chủ yếu là do

Câu hỏi: Kinh tế nhiều quốc gia Mĩ La tinh đang từng bước được cải thiện chủ yếu là do
A. Không còn phụ thuộc vào nước ngoài
B. Cải cách ruộng đất triệt để
C. San sẻ quyền lợi của các công ti tư bản nước ngoài
D. Tập trung củng cố bộ máy nhà nước

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II (bản đồ), SGK/27 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh