Câu hỏi: Lãnh thổ LB Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?

Câu hỏi: Lãnh thổ LB Nga có những vùng kinh tế quan trọng nào dưới đây?
A. Vùng Phía đông, phía bắc, phía tây, phía nam.
B. Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran, Viễn Đông.
C. Vùng biển, vùng đồng bằng, trung du, miền núi.
D. Vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung, phía Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Lãnh thổ LB Nga có các vùng kinh tế quan trọng là Vùng Trung Ương, trung tâm đất đen, U-ran và Viễn Đông.

Author: Cô Minh Anh