Câu hỏi: LB Nga giáp với các đại dương nào sau đây?

Câu hỏi: LB Nga giáp với các đại dương nào sau đây?
A. Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương.
B. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương.
C. Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.
D. Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/61 – 62 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh