Câu hỏi: Liên bang Nga có đường biên giới dài khoảng

Câu hỏi: Liên bang Nga có đường biên giới dài khoảng
A. Hơn 20 000 km.
B. Hơn 30 000 km.
C. Hơn 40 000 km.
D. Hơn 50 000 km.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Liên Bang Nga có đường biên giới dài gần bằng đường xích đạo, tương đương khoảng 40 000 km.

Author: Cô Minh Anh