Câu hỏi: Liên kết vùng châu Âu được hình thành trên cơ sở nào của các bên tham gia?

Câu hỏi: Liên kết vùng châu Âu được hình thành trên cơ sở nào của các bên tham gia?
A. Bắt buộc vì yêu cầu cấp thiết của EU.
B. Tự nguyện vì lợi ích chung của các bên.
C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột.
D. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/54, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh