Câu hỏi: Liên kết vùng châu Âu được hình thành trên cơ sở nào của các bên tham gia?

Câu hỏi: Liên kết vùng châu Âu được hình thành trên cơ sở nào của các bên tham gia?
A. Bắt buộc vì yêu cầu cấp thiết của EU.
B. Tự nguyện vì lợi ích chung của các bên.
C. Bắt buộc nhằm tránh nguy cơ xung đột.
D. Tự nguyện vì mục đích bảo vệ hòa bình.

Gợi ý câu trả lời

Liên kết vùng châu Âu (Euroregion) – chỉ một khu vực biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động hợp tác kinh tế, xã hội, văn hóa một cách tự nguyện vì lợi ích chung các bên tham gia.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh