Câu hỏi: Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?

Câu hỏi: Lĩnh vực nào sau đây không phải là mục đích của EU?
A. Kinh tế.
B. Luật pháp.
C. Nội vụ.
D. Chính trị.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/52, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh