Câu hỏi: Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong quân sự:

Câu hỏi: Loại bản đồ nào dưới đây thường xuyên được sử dụng trong quân sự:
A. Bản đồ dân cư
B. Bản đồ khí hậu
C. Bản đồ địa hình
D. Bản đồ nông nghiệp

Gợi ý câu trả lời

Lĩnh vực quân sự sử dụng bản đồ nhằm phân tích các căn cứ chiến đấu, hướng tiến công thích hợp.
⇒ Sử dụng bản đồ địa hình để phân tích được địa thế của khu vực tác chiến, các căn cứ quân sự (là nơi nhiều đồi núi hay đồng bằng, biết được đặc điểm địa hình sông ngòi)
⇒ từ đó tìm ra phương pháp chiến đấu phù hợp.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh