Câu hỏi: Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn, đặc biệt ở miền khí hậu nhiệt đới là

Câu hỏi: Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn, đặc biệt ở miền khí hậu nhiệt đới là
A. Trâu.
B. Bò.
C. Dê.
D. Cừu.

Gợi ý câu trả lời

Đàn cừu được nuôi ở các vùng khô hạn, đặc biệt ở miền khí hậu nhiệt đới.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh