Câu hỏi: Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là

Câu hỏi: Loài gia súc được nuôi ở các vùng khô hạn, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt là
A. Trâu. B. Bò. C. Lợn. D. Dê.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục I, SGK/114 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh