Câu hỏi: Loại hình trang trại nào trong những năm qua có tỉ trọng số lượng trang trại tăng nhanh nhất trong cơ cấu trang trại phân theo loại hình sản xuất nông nghiệp ở nước ta?

Câu hỏi: Loại hình trang trại nào trong những năm qua có tỉ trọng số lượng trang trại tăng nhanh nhất trong cơ cấu trang trại phân theo loại hình sản xuất nông nghiệp ở nước ta?
A. Trồng cây hàng năm
B. Lâm nghệp.
C. Nuôi trồng thủy sản.
D. Chăn nuôi.

Gợi ý câu trả lời

C Bài 25: tổ chức lãnh thổ Nông nghiệp – Mục 3: Những tahy đổi trong tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở nước ta – Ý b – Bảng 25.3( SGK tra 110)

Author: Cô Minh Anh