Câu hỏi: Loại phương tiện vận tải được sử dụng như là phương tiện vận tải phối hợp giữa nhiều loại hình giao thông vận tải là

Câu hỏi: Loại phương tiện vận tải được sử dụng như là phương tiện vận tải phối hợp giữa nhiều loại hình giao thông vận tải là
A. Đường ô tô.
B. Đường thủy.
C. Đường hàng không.
D. Đường sắt.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/143, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh