Câu hỏi: Loại tài nguyên khôi phục được là

Câu hỏi: Loại tài nguyên khôi phục được là
A. Khoáng sản.
B. Năng lượng mặt trời,không khí,nước.
C. Đất trồng,các loài động vật và thực vật.
D. Khí hậu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục III, SGK/160 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh