Câu hỏi: Loại tài nguyên không có khả năng khôi phục được là

Câu hỏi: Loại tài nguyên không có khả năng khôi phục được là
A. Tài nguyên nước.
B. Tài nguyên đất.
C. Tài nguyên sinh vật.
D. Tài nguyên khoáng sản.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục III, SGK/160 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh