Câu hỏi: Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là

Câu hỏi: Lợi ích to lớn do người nhập cư mang đến cho Hoa Kì là
A. Nguồn lao động có trình độ cao
B. Nguồn đầu tư vốn lớn
C. Làm phong phú thêm nền văn hóa
D. Làm đa dạng về chủng tộc

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục III, SGK/39 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh