Câu hỏi: Lớp nhân ngoài của Trái Đất không có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Lớp nhân ngoài của Trái Đất không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Độ sâu từ 2900 đến 5100km.
B. Áp suất từ 1,3 triệu đến 3,1 triệu atm.
C. Vật chất tồn tại ở trạng thái lỏng.
D. Chứa nhiều vật chất khó xác định.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh