Câu hỏi: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm

Câu hỏi: Lớp vỏ địa lí (lớp vỏ cảnh quan) bao gồm
A. Toàn bộ vỏ trái đất
B. Vỏ trái đất và khí quyển bên trên
C. Toàn bộ các địa quyển
D. Các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.

Gợi ý câu trả lời

Lớp vỏ địa lí ( lớp vỏ cảnh quan ) bao gồm các lớp vỏ bộ phận xâm nhập và tác động lẫn nhau.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh