Câu hỏi: Lực được sinh ra từ bên trong Trái Đất được gọi là:

Câu hỏi: Lực được sinh ra từ bên trong Trái Đất được gọi là:
A. Lực hấp dẫn
B. Lực quán tính
C. Lực li tâm
D. Nội lực

Gợi ý câu trả lời

Khái niệm: Nội lực là lực phát sinh từ bên trong Trái Đất.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh