Câu hỏi: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ không thể hiện đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ không thể hiện đặc điểm nào dưới đây?
A. Mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến.
B. Mưa nhiều ở ôn đới.
C. Mưa ít ở cực.
D. Mưa tương đối lớn ở vùng nhiệt đới và cận cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều theo vĩ độ thể hiện là mưa nhiều nhất ở vùng xích đạo, mưa tương đối ít ở vùng chí tuyến, mưa nhiều ở ôn đới và mưa ít ở cực.

Author: Cô Minh Anh