Câu hỏi: Mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta còn chậm phát triển chủ yếu do

Câu hỏi: Mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta còn chậm phát triển chủ yếu do
A. điều kiện tự nhiên khó khăn.
B. thiếu vốn để đầu tư phát triển.
C. dân cư phân bố không đều.
D. trình độ công nghiệp hóa thấp.

Gợi ý câu trả lời

Mạng lưới giao thông vận tải ở nước ta còn chậm phát triển chủ yếu do thiếu vốn để đầu tư phát triển
Đáp án: B

Author: Cô Minh Anh