Câu hỏi: Mạng lưới ngành dịch vụ có qui mô lớn hay nhỏ phụ thuộc vào đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Mạng lưới ngành dịch vụ có qui mô lớn hay nhỏ phụ thuộc vào đặc điểm nào dưới đây?
A. Phân bố dân cư và mạng lưới quần cư.
B. Quy mô và cơ cấu dân số.
C. Mức sống và thu nhập thực tế.
D. Trình độ phát triển kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/135, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh