Câu hỏi: Mặt tiêu cực của chính sách dân số “1 con” ở Trung Quốc là?

Câu hỏi: Mặt tiêu cực của chính sách dân số “1 con” ở Trung Quốc là?
A. Tỉ lệ dân thành thị tăng.
B. Mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.
C. Giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên.
D. Chất lượng đời sống dân cư được cải thiện.

Gợi ý câu trả lời

Trung Quốc đã tiến hành chính sách dân số triệt để với nội dung: mỗi gia đình chỉ có một con.. Chính sách một con được đề ra trong bối cảnh hầu hết các gia đình Trung Quốc vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng phong kiến, trọng nam khinh nữ + sự phát triển của công nghệ ⇒ con người dễ dàng phát hiện và lựa chọn giới tính ngay từ trong bụng mẹ.
⇒ Điều này dẫn đến tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng ở Trung Quốc (tỉ lệ nam cao hơn nữ).
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh