Câu hỏi: Mối quan hệ giữa các quốc gia khi tiến hành toàn cầu hóa, khu vực hóa là

Câu hỏi: Mối quan hệ giữa các quốc gia khi tiến hành toàn cầu hóa, khu vực hóa là
A. Bảo thủ, thực hiện chính sách đóng cửa nền kinh tế.
B. Hợp tác, cạnh tranh, quan hệ song phương, đa phương.
C. Luôn giữ quan hệ hợp tác với vai trò trung lập.
D. Chỉ giữ quan hệ ngoại giao với các nước phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Toàn cầu hóa và khu vực hóa là quá trình liên kết giữa các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt. Đó là sự hợp tác, trao đổi trong mối quan hệ song phương giữa hai quốc gia, quan hệ đa phương giữa một quốc gia với nhiều quốc gia khác trong một môi trường chung. Bên cạnh những cơ hội hợp tác phát triển, toàn cầu hóa và khu vực hóa cũng đem lại nhiều thách thức, cạnh tranh gay gắt giữa các quốc gia trên trường quốc tế.

Author: Cô Minh Anh