Câu hỏi: Môi trường nào sau đây bao gồm các mối quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp?

Câu hỏi: Môi trường nào sau đây bao gồm các mối quan hệ xã hội trong sản xuất, trong phân phối, trong giao tiếp?
A. Môi trường tự nhiên.
B. Môi trường xã hội.
C. Môi trường nhân tạo.
D. Môi trường tổng hợp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/159, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh